چهار بانده پارس آباد اولویت زیر ساختی شهرستان قرار گیرد فرماندار پارس آباد؛

چهار بانده پارس آباد اولویت زیر ساختی شهرستان قرار گیرد

فرماندار شهرستان پارس آباد در جلسه رفع موانع پروژه پارس آباد کفت؛چهار بانده پارس آباد اولویت زیر ساختی شهرستان قرار گیرد؛و هر گونه مانع سازی برای این پروژه قابل قبول نیست جابر جهانبین فرماندار شهرستان پارس آباد در...

ادامه مطلب ...