طبیعت شهرک غفاری/عکس:خانم بهرام نژاد

photo_2016-09-02_16-33-23

photo_2016-09-02_16-32-59

photo_2016-09-02_16-33-18