سخنگوی سابق شورای نگهبان:

باید مردم را درباره جرائم موسوی و کروبی قانع کرد

سخنگوی سابق شورای نگهبان تصریح کرد: وقتی تصمیم به حصر، تصمیم شورای عالی امنیت ملی است هر تصمیم دیگری هم که می خواهد گرفته شود باید در همان شورا اتخاذ گردد.

به گزارش جام نیوز به نقل از انتخاب؛ عباسعلی کدخدایی در مورد قانونی بودن حصر موسوی و کروبی به واسطه تصمیمی که از سوی شورای عالی امنیت ملی در این خصوص اتخاذ شده است، اظهار کرد: در همه نظام ها یک نوع اقدام تامینی داریم؛ ماهیت اقدام تامینی صرف نظر از شکل و چگونگی آن یا به دلیل حفظ جان افراد و خود متهم است، یا به دلیل حفظ جان مردم است و یا به دلیل جلوگیری از امحاء آثار جرم.
سخنگوی سابق شورای نگهبان تصریح کرد: موضوعی که باعث شکل گیری یک جرم آشکار ملی در یک مقیاس وسیع‌تر یعنی تحریک مردم به شورش، ناآرامی، تخریب اموال عمومی و خصوصی باشد، متفاوت است و طبیعتا اقدام نهادها هم در قبال این موضوع متفاوت خواهد بود.
عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان که با میزان صحبت می کرد، تاکید کرد: انجام اقدامات تامینی در قبال سران فتنه مطابق قانون بوده است و حصر نیز یک اقدام تامینی محسوب می شود.
شورای عالی امنیت ملی مرجع تصمیم‌گیری درباره حصر سران فتنه است
وی در مورد وجاهت حکم قانونی شورای عالی امنیت ملی در این زمینه ، با اشاره به ترکیب افراد حاضر در شورای عالی امنیت ملی و وظایف آن ها در قانون اساسی عنوان کرد: در واقع این شورا در زمینه اقدامات امنیتی کلان باید تصمیم گیری کند؛ همانطور که به عنوان مثال شورای عالی امنیت ملی در قضیه تحریم ها می‌تواند تصمیماتی بگیرد. کدخدایی عمده تصمیم گیری ها و اقدامات شورای عالی امنیت ملی را برای جلوگیری از یک خطر بزرگتر ارزیابی و خاطر نشان کرد: شورای عالی امنیت ملی بنا بر وظیفه ای که در موارد کلان امنیت ملی دارد در خصوص موضوع حصر سران فتنه تصمیم گیری کرده است

به گزارش جام نیوز به نقل از انتخاب؛ عباسعلی کدخدایی در مورد قانونی بودن حصر موسوی و کروبی به واسطه تصمیمی که از سوی شورای عالی امنیت ملی در این خصوص اتخاذ شده است، اظهار کرد: در همه نظام ها یک نوع اقدام تامینی داریم؛ ماهیت اقدام تامینی صرف نظر از شکل و چگونگی آن یا به دلیل حفظ جان افراد و خود متهم است، یا به دلیل حفظ جان مردم است و یا به دلیل جلوگیری از امحاء آثار جرم.
سخنگوی سابق شورای نگهبان تصریح کرد: موضوعی که باعث شکل گیری یک جرم آشکار ملی در یک مقیاس وسیع‌تر یعنی تحریک مردم به شورش، ناآرامی، تخریب اموال عمومی و خصوصی باشد، متفاوت است و طبیعتا اقدام نهادها هم در قبال این موضوع متفاوت خواهد بود.
عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان که با میزان صحبت می کرد، تاکید کرد: انجام اقدامات تامینی در قبال سران فتنه مطابق قانون بوده است و حصر نیز یک اقدام تامینی محسوب می شود.
شورای عالی امنیت ملی مرجع تصمیم‌گیری درباره حصر سران فتنه است
وی در مورد وجاهت حکم قانونی شورای عالی امنیت ملی در این زمینه ، با اشاره به ترکیب افراد حاضر در شورای عالی امنیت ملی و وظایف آن ها در قانون اساسی عنوان کرد: در واقع این شورا در زمینه اقدامات امنیتی کلان باید تصمیم گیری کند؛ همانطور که به عنوان مثال شورای عالی امنیت ملی در قضیه تحریم ها می‌تواند تصمیماتی بگیرد. کدخدایی عمده تصمیم گیری ها و اقدامات شورای عالی امنیت ملی را برای جلوگیری از یک خطر بزرگتر ارزیابی و خاطر نشان کرد: شورای عالی امنیت ملی بنا بر وظیفه ای که در موارد کلان امنیت ملی دارد در خصوص موضوع حصر سران فتنه تصمیم گیری کرده است